Privacy & Cookie

Privacybeleid RC4Kids

http://www.rc4kids.nl

Over ons privacybeleid

RC4Kids geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor het verwerken van uw bestellingen en (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van RC4Kids. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is ...., met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens. Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Veilige verbinding ssl certificaat

Om uw verbinding met onze website veilig te laten verlopen hebben wij een ssl certificaat van Comodo. U kunt dit herkennen aan het groene slotje en daar achter staat de melding "Veilig". Uw gegevens zoals uw wachtwoord zijn dan prive wanneer ze worden verzonden naar onze website.

Over de gegevensverwerking

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webwinkelsoftware

Xcart

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Xcart. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden niet met deze partij gedeeld. Xcart heeft geen toegang tot uw gegevens en zullen ook nooit deze toegang krijgen. Xcart is alleen leverancier van de webshop software en heeft geen toegang tot onze webshop administratie. De beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Xcart maakt gebruik van cookies om een goede werking van de webshop te garanderen en om (eventueel) technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen.

E-mail en mailinglijsten

MailChimp

Als wij nieuwsbrieven versturen worden deze door mailchimp verstuurt. MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via mailchimp is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. U ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Uw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Internetprovider Ziggo

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Internetprovider Ziggo. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Internetprovider Ziggo heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Payment processors

Digiwallet

Voor het afhandelen van de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Digiwallet. Digiwallet verwerkt uw betaling via iDEAL, uw betaalgegevens zijn nodig zoals uw bankrekeningnummer om de betaling succesvol te verwerken. Digiwallet heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen.

Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Digiwallet's dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Digiwallet bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Beoordelingen

Xcart

Wij verzamelen alleen reviews/testimonials via www.rc4kids.nl zelf en niet via externe platformen. Als u een review/testimonial achterlaat via ww.sabgoblin.nl dan bent u alleen verplicht om uw naam, e-mailadres en de review/testimonial op te geven. Wij zullen dan deze review/testimonial controleren en vervolgens nalopen op netheid en taalgebruik om vervolgens goed te keuren zodat uw review/testimonial op www.rc4kids.nl getoont kan worden. 

Wij behouden echter het recht om de review/testimonial te weigeren en te verwijderen op grond van onwaarheden, klachten en/of andere uitingen. Bij verwijdering van uw review/testimonial nemen wij contact met u op via het email adres dat u heeft ingevoerd bij de review/testimonial om u mede te delen dat uw review/testimonial word verwijderd. Uw gegevens zoals uw naam, email en uw review/testimonial worden permanent verwijderd.

 

Verzenden en logistiek

PostNL

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de verzending overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

DHL

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van DHL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met DHL delen. DHL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de verzending overeenkomst. In het geval dat DHL onderaannemers inschakelt, stelt DHL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Facturatie en boekhouden

accountant

Voor onze bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van een accountant. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Onze accountant is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Onze accountant gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Contact formulier

De gegevens die verplicht zijn om in te vullen gebruiken wij uitsluitend om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn in het geval wij u moeten contacteren over uw vraag of verzoek. Indien u deze gegevens niet wenst in te vullen kunt u ons een email sturen naar info@rc4kids.nl met daarin uw vraag/verzoek.

Externe verkoopkanalen

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw verzoek - op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan RC4Kids/RC Modelmadness op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u klant van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw klantprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.

In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres wenst te ontvangen, zullen wij u vragen om in uw account op www.rc4kids.nl dit te wijzigen. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken.

U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

Inzage, correctie, wijzigen en verwijderen van jouw gegevens


In uw account kunt u uw gegevens inzien, corrigeren, wijzigen en verwijderen. U kunt ook contact met ons opnemen via email.

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt ook een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie (indien nodig) waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van SAB Goblin Nederland. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken. 

Bij elke staking van gegevenswerwerking kunnen wij ook geen bestellingen meer voor u verwerken.

Cookies

Cookies van RC4Kids

Voor een goed werkende webshop is het noodzakelijk dat wij de minimale cookies nodig hebben voor de functies op de webshop. Wij gebruiken de volgende functies:

  • Het bewaren van de inhoud van uw winkelwagen
  • Het bewaren van uw account informatie (onder andere naam, adres, email adres, eventueel telefoonnummer indien ingevuld, bestel geschiedenis, opnieuw bestellen, etc.) 

Deze cookies kunnen niet worden uitgeschakeld in de software van Xcart omdat de webshop dan niet kan functioneren. 

 

De andere functionele en overige cookies zijn wel ingeschakeld maar deze functies kunnen worden uitgeschakeld indien u dit wenst. Hiervoor gaat u naar "Menu" - "Verander cookie instellingen". Let wel op, bij het veranderen van deze cookies zal de webshop niet naar behoren functioneren.

Ondanks dat er word vermeld bij de instellingen van cookies dat er gegevens worden verzameld voor derden, zijn dit niet persoonlijke gegevens. Dit betreft enkel technische gegevens.

Cookies van derde partijen

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens

RC4Kids/RC Modelmadness

Onderstaand adres is GEEN BEZOEK ADRES!

Schoolstraat 4

9363 BH Marum

Nederland

T 06 25 195 652

E info@rc4kids.nl

Contactpersoon voor privacyzaken

Dhr. JK van Dijk